Editorial Team

Editor-in-Chief

Deputy Editor-in-Chief

Responsible secretary

Editorial Board

  1. M.O. Korzh, Kharkiv
  2. A.M. Hvysyuk, Kharkiv

Editorial Council

  1. R.V. Vereskun, Lysychansk
  2. O.E. Vyrva, Kharkiv
  3. G.G. Golka, Kharkiv
  4. I.V. Roy, Kyiv
  5. V.S. Sulima, Ivano-Frankivsk
  6. Y. Sukhin, Odessa
  7. V.M. Shimon, Uzhgorod