Editorial Team

Editor-in-Chief

F.V. Klymovytsky, Lyman, Ukraine.

Deputy Editor-in-Chief

O.A. Tyazhelov, Kharkiv, Ukraine.

Responsible secretary

L.D. Goncharova, Lyman, Ukraine.

Managing Editor
Larisa Onchul, Publishing House Zaslavsky, Recklinghausen, Deutschland

Editorial Board

S.Y Bondarenko, Kharkiv, Ukraine.

O.E. Vyrva, Kharkiv, Ukraine.

G.V. Gayko, Kyiv, Ukraine.

M.O. Korzh, Kharkiv, Ukraine.

V.G. Klymovytskyy, Lyman, Ukraine.

O.E. Loskutov, Dnіpro, Ukraine.

V.V. Povoroznyuk, Kyiv, Ukraine.

V.A. Radchenko, Kharkiv, Ukraine.

S.S. Strafun, Kyiv, Ukraine.

V.A. Filipenko, Kharkiv, Ukraine.

О.Y. Chernishova, Kramatorsk, Ukraine.

Hagen Schmal, Freiburg, Germany.

Robert Smigielski, Warszawa, Poland.

Francesco Benazzo, Pavia, Italia.

Editorial Council

M.L. Ankin, Kyiv, Ukraine.

O.A. Buryanov, Kiev, Ukraine.

G.G. Golka, Kharkiv, Ukraine.

M.L. Golovacha, Zaporizhzhia, Ukraine.

N.P. Gricay, Kyiv, Ukraine.

S.O. Guriev, Kyiv, Ukraine.

I.M Zazirny, Kyiv, Ukraine.

A.F. Levitsky, Kiev, Ukraine.

V.K. Piontkovsky, Rivne, Ukraine.

I.V. Roy, Kyiv, Ukraine.

V.S. Sulima, Ivano-Frankivsk, Ukraine.

Yu.V. Sukhin, Odesa, Ukraine.

V.Yu. Chernysh, Kramatorsk, Ukraine.