Editorial Team

Editor-in-Chief

F.V. Klymovytsky, Lyman, Ukraine.

Deputy Editor-in-Chief

O.A. Tyazhelov, Kharkiv, Ukraine.

Responsible secretary

L.D. Goncharova, Lyman, Ukraine.

Editorial Board

S.Y Bondarenko, Kharkiv, Ukraine.

O.E. Vyrva, Kharkiv, Ukraine.

G.V. Gayko, Kyiv, Ukraine.

M.O. Korzh, Kharkiv, Ukraine.

V.G. Klymovytskyy, Lyman, Ukraine.

O.E. Loskutov, Dnіpro, Ukraine.

V.V. Povoroznyuk, Kyiv, Ukraine.

V.A. Radchenko, Kharkiv, Ukraine.

S.S. Strafun, Kyiv, Ukraine.

V.A. Filipenko, Kharkiv, Ukraine.

О.Y. Chernishova, Kramatorsk, Ukraine.

Hagen Schmal, Freiburg, Germany.

Robert Smigielski, Warszawa, Poland.

Francesco Benazzo, Pavia, Italia.

Editorial Council

M.L. Ankin, Kyiv, Ukraine.

O.A. Buryanov, Kiev, Ukraine.

G.G. Golka, Kharkiv, Ukraine.

M.L. Golovacha, Zaporizhzhia, Ukraine.

N.P. Gricay, Kyiv, Ukraine.

S.O. Guriev, Kyiv, Ukraine.

I.M Zazirny, Kyiv, Ukraine.

A.F. Levitsky, Kiev, Ukraine.

V.K. Piontkovsky, Rivne, Ukraine.

I.V. Roy, Kyiv, Ukraine.

V.S. Sulima, Ivano-Frankivsk, Ukraine.

Yu.V. Sukhin, Odesa, Ukraine.

V.Yu. Chernysh, Kramatorsk, Ukraine.