DOI: https://doi.org/10.22141/1608-1706.4.17.2016.77485

Consequences of Psychological Trauma in Victims of Traffic Accidents (Analytical Review of the Literature)

I.I. Nazarenko, V.I. Ivanov, G.G. Roschin, V.M. Dorosh

Abstract


Purpose. To determine the psychological trauma consequences and types of possible mental disorders in victims of а traffic accident (TA). Materials and methods. There has been made a review of current professional literature on providing the medical and psychological assistance in terms of the definition of mental disorder types in patients with psychological trauma due to TA. Results. We have determined the concept «psychic trauma», systematized the consequences of psychological trauma in victims of TA. In the context of individual and psychological characteristics of this category of people, there was determined the content in the concept of alcohol intoxication, namely, physiological (simple) and pathological intoxication as one of the main socio-epidemiological predictors of traffic accidents. Conclusion. Provision of medical and psychological assistance to the victims of TA requires the implementation of a number of specific measures, including the study of actions of a person, who suffered due to TA, with further diagnosis of his (her) psychological state, as well as initiation of the forensic psychological examination with an individual psychological study, first of all in the context of criminological features of ТА perpetrators as subjects of the crime of negligence, in the absence of medical and legal criteria for insanity, especially in drivers in a with alcoholic intoxication.


Keywords


traffic accidents; psychological trauma; mental health; alcohol intoxication; forensic psychological examination

References


Александровский Ю.А. Психогении в экстремальных условиях / Ю.А. Александровский, О.С. Лобастов, Л.И. Спивак, Б.П. Щукин. — М.: Медицина, 1991. — 96 с.

Бандурка А.М. Юридическая психология / А.М Бандурка, С.П. Бочарова, Е.В. Землянская. — Харьков: Изд-во Нац. ун-та внутр. дел, 2001. — 640 с.

Василюк Ф.Е. Психология переживания (анализ преодоления критических ситуаций) / Ф.Е. Василюк. — М.: Изд-во Моск. ун-та, 1984. — 200 с.

Виховна година. Алкоголь і злочин. Чи можна між ними ставити знак рівності [Електронний ресурс]. — Офіційний сайт Володимир-Волинського вищого професійного училища — Режим доступу: http://vvvpu.com.ua/vyhovnarobota/vuxovnarobota/29-l-r.html

Гайдукевич, В.А. Основи транспортної психології: [навчальний посібник] / В.А. Гайдукевич, О.Б. Потійчук. — Рівне: НУВГП, 2012. — 207 с.

Грицюта О.Ф. Психолого-педагогічні особливості подолання стресу, психічної травми та посттравматичного синдрому в постраждалих від військових дій / О.Ф. Грицюта // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти. — 2016. — Вип. 13(56); Частина І. Наукові записки РДГУ. — С. 110-113.

ДТП в Україні: причини і наслідки (інфографіка) // Статистика аварійності в Україні за 12 місяців 2015 року НАІС ДДАІ МВС України від 05.01.2016 // Газета «Сегодня». — 2016, 9 червня. — С. 2.

Емоційний стрес і психічна травма. Загальна характеристика психогенних розладів та їх класифікація. Загальна характеристика невротичних розладів [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://intranet.tdmu.edu.te.ua/data/kafedra/internal/nervous

Квіташвілі О. Щорічна доповідь про стан здоров’я населення, санітарно-епідемічну ситуацію та результати діяльності системи охорони здоров’я України, 2014 рік / за ред. Квіташвілі О.; МОЗ України, ДУ «УІСД, МОЗ України». — К., 2015. — 460 с.

Коркина М.В. Психиатрия: учебник / М.В. Коркина, Н.Д. Лакосина, А.Е Личко. — М.: Медицина, 1995. — 608 с.

Кокун О.М. Оптимізація адаптаційних можливостей людини: психофізіологічний аспект забезпечення діяльності: монографія / О.М. Кокун — К.: Міленіум, 2004. — 265 с.

Красненкова С.А. Изучение личностных особенностей виновников дорожно-транспортных происшествий с тяжкими последствиями / С.А. Красненкова // Гуманитарный вектор. — 2015. — № 1(41). — С. 111-117.

Лакосина Н.Д. Медицинская психология / Н.Д. Лакосина, Г.К. Ушаков. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Медицина, 1984. — 272 с.

Лєбєдєва Т.Л. Проблемні питання безпеки дорожнього руху в Україні (повідомлення) / Т.Л. Лєбєдєва // Журнал освіти, охорони здоров’я і спорту. — 2015. — № 5(6). — С. 472-481.

Левенець І.В. Судова психіатрія: навчальний посібник / І.В. Левенець. — Тернопіль: Економічна думка, 2005. — 328 с.

Менделевич В.Д. Клінічна (медична) психологія: підручник / В.Д. Менделевич. — М.: Медицина, 1995. — 581 с.

Малкіна-Пих І.Г. Психологічна допомога в кризових ситуаціях / І.Г. Малкіна-Пих. — М.: Изд-во Ексмо, 2005. — 960 с.

Напрєєнко О.К. Психіатрія: підручник / О.К. Напрєєнко, І.Й. Влох, О.З. Голубков, А.О. Двірський [та ін.] — К.: Здоров’я, 2001. — 584 с.

Перре М. Клиническая психология / Под ред. М. Перре, У. Баумана. — СПб.: Питер, 2003. — 1312 с.

Психогенні розлади [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://allref.com.ua/uk/skachaty/Psihogenni_rozladi

Психічні особливості людини [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://ur.co.ua/8/680-1-psihicheskie-osobennosti-cheloveka.html

Родіонова Т.В. Відповідальність за злочини, вчинені у стані сп’яніння / Т.В. Родіонова // Правова держава. — 2005. — № 8. — С. 187-192.

Романчук О.І. Психотравма та спричинені нею розлади: прояви, наслідки й сучасні підходи до терапії [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://neuronews.com.ua/page/psihotravma

Соловьева С.Л. Психология экстремальных состояний: Для психологов, психиатров, психотерапевтов / С.Л. Соловьева. — СПб.: ЭЛБИ, 2003. — 126 с.

Сыропятов О.Г. Психопатология чрезвычайных ситуаций / О.Г. Сыропятов, Г.В. Иванцова. — К.: Наук. світ, 2005. — 64 с.

Соколова И.Ф. Судебно-психологическая экспертиза как фактор повышения достоверности экспертной оценки при расследовании дорожно-транспортных происшествий / И.Ф. Соколова, В.С. Позий, Д.А. Поштарук // Криміналістичний вісник. — СПб., 2011. — № 2(16). — С 67-70.

Седих К.В. Психологічні особливості стресового розладу в учасників всеукраїнського майдану / К.В. Седих, Ю.О. Клименко // Вісник ХНПУ імені Г.С. Сковороди. Психологія. — Х., 2016. — Вип. 53. — С. 211-219.

Тімченко О.В. Кризова психологія: [навчальний посібник] / За заг. ред. проф. О.В. Тімченка. — Х.: НУЦЗУ, 2010. — 401 с.

Хмелєвський А.Г. Розвиток уявлень щодо психодіагностики депресивних розладів. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://medpsyhology.pp.ua

Шемчук Н.В. Психические расстройства у водителей — участников дорожно-транспортных происшествий: дис… канд. мед. наук: спец. 14.00.18 / Наталья Валерьевна Шемчук; Гос. научн. центр социальной и судебной психиатрии им. В.П. Сербского. — М., 2003. — 157 с.

Шипшин С.С. Судебно-психологическая экспертиза психического состояния водителя по делам о дорожно-транспортных происшествиях: дис… канд. психол. наук: спец. 19.00.06 / Сергей Сергеевич Шипшин; Научн.-исслед. институт проблем укрепления законности и правопорядка при Генеральной Прокуратуре Российской Федерации — М., 1998. — 236 с.

Bessel A. van der Kolk. Proposal to include a developmental trauma disorder diagnosis for children and adolescents in DSM-V. — Цит. за інтернет-джерелом www.cathymalchiodi.com/dtd_nctsn.pdf

Benson J. Compassion fatigue and burnout: the role of Balint groups / J. Benson, K. &. Magraith // Australian Family Physician, 2005. — 34(6). — Р. 497-498.

Brady K.T. Sertraline in the treatment of co-occurring alcohol dependence and posttraumatic stress disorder / K.T. Brady, S. Sonne, R.F. Anton, C.L. Randall, S.E. Back, K & Simpson // Alcoholism-Clinical and Experimental Research, 2005. — 29(3). — Р. 395-401.

Brom D. Victims of traffic accidents: Incidence and prevention of post-traumatic stress disorder / D. Brom, R.J. Kleber, M.C & Hofman // Journal of Clinical Psychology, 1993. — 49(2). — Р. 131-140.

Bryant R.A. Treatment of acute stress disorder: A comparison of cognitive-behavioural therapy and supportive counselling / R.A. Bryant, A.G. Harvey, S.T. Dang, T. Sackville, C & Basten // Journal of Consulting and Clinical Psychology, 1998. — 66(5). — Р. 862-866.

Breslau N.E. Traumetic events and posttraumatic stress disorder in a urban population of young adults / N.E. Breslau, G.C Davis, Р. Andreski, Е. Peterson // Arch. Gen. Psychi­atry. — 1991. — Vol. 48. — P. 216-222.

Burstein A.A. Posttraumatic stress desorder in victims of motor vehicle accidents. / А.А. Burstein // Hosp. commun.Psychiatry. — 1989. — Vol. 40, N 3. — P. 295-297.

Blanchard Е.В. The psychological morbidity associeted with motor vehicle accidents / Е.В. Blanchard, Е.J. Hickling et al. // J. of Behavior. Therapy and Experimental. Psychi-atry. — 1994. — Vol. 31. — P. 283-290.

Cohen J. Treating trauma and traumatic grief in children and adolescents / J. Cohen, A. Mannarino, Е. Deblinger. — NY: Guilford Press, 2006.

Mayou R. Psychiatric consequences of road traffic accidents / R. Mayou, В. Bryant, R. Duthie // Br. Med. J. — 1993. — Vol. 307. — N 6905. — P. 647-651.

Smith, J. Car accidents: [A practical Recovery Manual] / J. Smith // For Drivers, Passengers, and the People in Their Lives., Stress Press, Cleveland, Ohio. — 1995. — p. 180.

Ursano R.J. Acute and chronic posttraumatic stress disorder in motor vehicle accident victims. / R.J. Ursano, C.S. Fullerton, R.S. Epstein et al. // Am. J. Psychiat. — 1999. — Vol. 156. — P. 589-590.
Copyright (c) 2016 TRAUMA

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

 

© Publishing House Zaslavsky, 1997-2018

 

   Seo анализ сайта