Author Details

Anatychuk, L.I., Institute of Thermoelectricity of NAS and MES of Ukraine, Chernivtsi, Ukraine Yu. Fedkovych Chernivtsi National University, Chernivtsi, Ukraine